PTS Training & Testing
 

การประเมิน 180° หรือ 360° Multi-Rater Rating เป็นรายบุคคล


วัตถุประสงค์
1.
เพื่อ ประเมิน และ พัฒนา พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรขององค์กร เป็นรายบุคคล ทุกคน ตามค่านิยม (Values) และสมรรถนะ (Competencies) ที่องค์กรคาดหวัง

2.
เพื่อ สร้างวัฒนธรรม การทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ


วิธีการประเมิน
1.
บุคลากรแต่ละคนจะได้รับการประเมินด้วยวิธี On-line 180° หรือ 360° Rating จากผู้ร่วมงานทั้งที่เป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และ
ลูกน้องของตน (ถ้ามี) ตามหลักการและเกณฑ์ที่กำหนด

2.
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย พฤติกรรม ที่คาดหวังจากแต่ละคน ตามค่านิยม (Values) และสมรรถนะ (Competencies) ที่องค์กรกำหนด จัดทำเป็นแบบประเมินที่เข้าใจง่าย ประเมินง่าย และมีความถูกต้อง ตรงประเด็นมากที่สุด

3.
ดำเนินการโดย ที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน On-line Rating เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง จำแนก เป็นธรรม และผู้ประเมินเชื่อมั่นได้ เกี่ยวกับการรักษาความลับของผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

4.
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน จะมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟังคำชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินได้ อย่าง ถูกต้อง จำแนก และเป็นธรรม มากที่สุด


การรายงานผล
1. รายงานผลเป็นรายบุคคล2. รายงานผลเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถ Sort คะแนนของแต่ละบุคคลได้หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานผล
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส


ผู้รับการประเมิน
บุคลากรทุกระดับตำแหน่งขององค์กร


แนวความคิดของ PTS ในการจัดทำ Multi-Rater Rating
1
การรับรู้ของบุคคลรอบข้าง แต่ละคนมีความถูกต้องแต่ก็มีความผิดพลาดด้วย

2
จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลจากคนรอบด้านหลาย ๆ มุมมอง


การทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินก่อนดำเนินการประเมิน
1.
คนอื่นมองว่าเราเป็นอย่างไร มีผลต่อตัวเรามาก

2.
คนอื่นอาจมองเห็นจุดเด่นและจุดบอดของเราที่เรามองไม่เห็น

3.
การรับ 180° หรือ 360° Feedback จึงเป็นโอกาศที่ทำให้ผู้รับได้รู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองอย่างตรงประเด็น


โมเดลของพีทีเอส


พื้นที่
ชื่อพื้นที่
ความหมาย
1
ส่วนแฝงเร้นของฉัน
สิ่งที่ฉันเป็น ฉันไม่รู้ และ คนอื่นไม่รู้
2
ความลับของฉัน
สิ่งที่ฉันเป็น ฉันรู้ แต่คนอื่นไม่รู้
3
บริเวณเปิดเผยของฉัน
สิ่งที่ฉันเป็น ฉันรู้ คนอื่นรู้
4
จุดบอดของฉัน
สิ่งที่ฉันเป็น ฉันไม่รู้ แต่คนอื่นรู้
5
ส่วนที่ฉันหลงผิด
สิ่งที่ฉันไม่ได้เป็น ฉันคิดว่าฉันเป็น คนอื่นไม่รู้
6
ส่วนที่ฉันและคนอื่นต่างก็หลงผิด
สิ่งที่ฉันไม่ได้เป็น ฉันคิดว่าฉันเป็น คนอื่นคิดว่าฉันเป็น
7
คนอื่นเข้าใจฉันผิด
สิ่งที่ฉันไม่ได้เป็น ฉันไม่รู้ แต่คนอื่นคิดว่าฉันเป็น


 

      หากสนใจหรือต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อพีทีเอส

 

Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.