PTS Training & Testing
 

JPS: Job Preferences Scanner
แบบสำรวจความชอบงาน


หัวข้อที่ทดสอบ
สำรวจความชอบแยกตามลักษณะงาน 12 กลุ่ม
 1. งานที่ทำกับสิ่งที่จับต้องได้
 2. (Realistic)
 3. งานคิดวิเคราะห์
 4. (Investigative)
 5. งานศิลปะสร้างสรรค์
 6. (Artistic)
 7. งานสัมพันธ์มนุษย์
 8. (Social)
 9. งานทำธุรกิจ
 10. (Enterprising)
 11. งานทำตามแบบแผน
 12. (Conventional)
 13. งานนวัตกรรม
 14. (Innovation)
 15. งานขาย
 16. (Sales)
 17. งานบริการ
 18. (Services)
 19. งานทำเป็นทีม
 20. (Teamwork)
 21. งานทำอย่างอิสระคนเดียว
 22. (Independent)
 23. งานรับใช้ศาสนา
 24. (Religious Work)
หัวข้อที่ 1-6 ตรงกับทฤษฎีคลาสสิกเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ RAISEC ของ J.L. Holland (1973). หัวข้อที่ 7-12 เพิ่มเติมโดย PTS เพื่อให้ชัดเจนครอบคลุมมากขึ้น


ประเภทงานที่ทดสอบ
ตัวอย่างงานแยกตามลักษณะงาน 12 กลุ่ม
 
 • งานที่ทำกับสิ่งที่จับต้องได้   เช่น งานผลิต งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานไม้ ทำอาหาร ฯลฯ
 • งานคิดวิเคราะห์  เช่น วิศวกร สอบบัญชี ร่างสัญญา งานวิจัย ฯลฯ
 • งานศิลปะสร้างสรรค์  เช่น สถาปนิก ช่างศิลป์ นักออกแบบ เน้นความสวยงาม ฯลฯ
 • งานสัมพันธ์มนุษย  เช่น ชุมชนสัมพันธ์ พัฒนาชุมขน พัฒนาบุคคล ครู ฯลฯ
 • งานทำธุรกิจ  เช่น งานลงทุน โครงการใหม่ ซื้อขาย เจรจาต่อรอง ฯลฯ
 • งานทำตามแบบแผน เช่น Operator เสมียน เลขานุการ ครู รปภ. ฯลฯ
 • งานนวัตกรรม  เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ โฆษณา การตลาด งานเน้นความแปลกใหม่ ฯลฯ
 • งานขาย  เช่น ขายตรง ขายหน้าร้าน ฯลฯ
 • งานบริการ   เช่น บริการลูกค้า บริการผู้ป่วย ฯลฯ
 • งานทำเป็นทีม  งานที่ต้องให้ความร่วมมือ และทำอย่างประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • งานทำอย่างอิสระคนเดียว  งานทำตามความคิดและแผนงานของตนอย่างอิสระ
 • งานรับใช้ศาสนา  เช่น เป็นนักบวช เผยแพร่ศาสนา งานส่งเสิมศาสนา ฯลฯ


 • ใช้ทดสอบใคร
  พนักงาน / ผู้สมัครงาน ทุกวุฒิการศึกษา ทุกตำแหน่งงาน เพื่อทำการ Screening ผู้สมัครงาน


  เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
  ไม่เกิน 20 นาที


  การรายงานผล
  ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละประเภทงานที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละประเภทงาน เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
  • รายงานผลรายบุคคล
   • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
   • จำแนกประเภทความชอบงานของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
   • ระบุงานที่ชอบมากและงานที่ชอบไม่มากตามผลการทดสอบ

  การแสดงผล


  ระบบการทดสอบ
  สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

  สอบโดยใช้กระดาษ

  ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

  การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


  ประโยชน์
   ใช้คัดเลือกผู้สมัครทุกตำแหน่งงาน ทำให้ได้บุคลากรที่มีความชอบงานตรงตามลักษณะงานที่สมัคร และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น และเกิดความผูกพันในงานที่สูง


  ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
   ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

  หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
  คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส

  หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
  Printable View    

  บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
  77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  © Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.