PTS Training & Testing
 

JPS: Job Preferences Scanner
แบบสำรวจความชอบงาน

สิ่งที่สดทอบ
 สำรวจความชอบแยกตามลักษณะงาน 12 กลุ่ม
 
 • งานที่ทำกับสิ่งที่จับต้องได้
 • งานคิดวิเคราะห์
 • งานศิลปะสร้างสรรค์
 • งานสัมพันธ์มนุษย์
 • งานทำธุรกิจ
 • งานทำตามแบบแผน
 • งานนวัตกรรม
 • งานขาย
 • งานบริการ
 • งานทำเป็นทีม
 • งานทำอย่างอิสระคนเดียว
 • งานรับใช้ศาสนา
 • (Realistic)
 • (Investigative)
 • (Artistic)
 • (Social)
 • (Enterprising)
 • (Conventional)
 • (Innovation)
 • (Sales)
 • (Services)
 • (Teamwork)
 • (Independent)
 • (Religious Work)
 • สิ่งที่สดทอบ
   ตัวอย่างงานแยกตามลักษณะงาน 12 กลุ่ม
   
 • งานที่ทำกับสิ่งที่จับต้องได้   เช่น งานผลิต งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานไม้ ทำอาหาร ฯลฯ
 • งานคิดวิเคราะห์  เช่น วิศวกร สอบบัญชี ร่างสัญญา งานวิจัย ฯลฯ
 • งานศิลปะสร้างสรรค์  เช่น สถาปนิก ช่างศิลป์ นักออกแบบ เน้นความสวยงาม ฯลฯ
 • งานสัมพันธ์มนุษย  เช่น ชุมชนสัมพันธ์ พัฒนาชุมขน พัฒนาบุคคล ครู ฯลฯ
 • งานทำธุรกิจ  เช่น งานลงทุน โครงการใหม่ ซื้อขาย เจรจาต่อรอง ฯลฯ
 • งานทำตามแบบแผน เช่น Operator เสมียน เลขานุการ ครู รปภ. ฯลฯ
 • งานนวัตกรรม  เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ โฆษณา การตลาด งานเน้นความแปลกใหม่ ฯลฯ
 • งานขาย  เช่น ขายตรง ขายหน้าร้าน ฯลฯ
 • งานบริการ   เช่น บริการลูกค้า บริการผู้ป่วย ฯลฯ
 • งานทำเป็นทีม  งานที่ต้องให้ความร่วมมือ และทำอย่างประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • งานทำอย่างอิสระคนเดียว  งานทำตามความคิดและแผนงานของตนอย่างอิสระ
 • งานรับใช้ศาสนา  เช่น เป็นนักบวช เผยแพร่ศาสนา งานส่งเสิมศาสนา ฯลฯ
 • ผู้รับการทดสอบ
   พนักงาน / ผู้สมัครงาน ทุกวุฒิการศึกษา ทุกตำแหน่งงาน เพื่อทำการ Screening ผู้สมัครงาน
  เวลาที่ใช้
   20 นาที
  การแสดงผล
   ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละประเภทงานที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละประเภทงาน เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
  • รายงานผลรายบุคคล
   • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
   • จำแนกประเภทงานของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
   • ระบุงานที่ชอบมากและงานที่ชอบไม่มากตามผลการทดสอบ

  การแสดงผล
  ระบบการทดสอบ
  สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

  สอบโดยใช้กระดาษ

  ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

  การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
  ประโยชน์
   ใช้คัดเลือกผู้สมัครทุกตำแหน่งงาน ทำให้ได้บุคลากรที่มีความชอบงานตรงตามลักษณะงานที่สมัคร และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น และเกิดความผูกพันในงานที่สูง
  ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
   ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

  หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
  คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส  หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
  Printable View    

  บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
  77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  © Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.