PTS Training & Testing
 

SSJ: Sales and Service Job-Fit Test
แบบทดสอบความเหมาะกับงานขายและบริการ


หัวข้อที่ทดสอบ
ลักษณะคนที่เหมาะสมกับงานขายและบริการประกอบด้วยลักษณะบุคลิกภาพ 13 ประการ ที่ส่งผลต่อการขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ใจบริการ
 2. (Service Mind)
 3. ความละเอียดรอบคอบ
 4. (Attention to Detail)
 5. การสังสรรค์สัมพันธ์
 6. (Sociability)
 7. การทำงานเป็นทีม
 8. (Teamwork)
 9. ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
 10. (Achievement Drive)
 11. การทำงานเชิงรุก
 12. (Being Proactive)
 13. ใฝ่เรียนรู้
 14. (Self Learning)
 15. ความเป็นผู้ใหญ่
 16. (Maturity)
 17. ความตั้งมั่นในจริยธรรม
 18. (Integrity)
 19. ความสนใจการค้าขาย
 20. (Interest in Commerce)
 21. ความเข้าใจงานขายและบริการ
 22. (Sales/Service Concept)
 23. แรงจูงใจในการขาย
 24. (Sales Motivation)
 25. บุคลิกภาพนักขาย
 26. (Sales Personality)


ใช้ทดสอบใคร
พนักงาน / ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ในตำแหน่งพนักงานขายและบริการ


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ไม่เกิน 60 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเพื่อตรวจสอบความตั้งใจและการตกแต่งตนเองให้ดูดีในการทำแบบทดสอบ และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละลักษณะบุคลิกภาพและสมรรถนะในงานขายของผู้รับการทดสอบพร้อมกราฟแสดงค่า และจัดทำเป็น Profile ดังนี้
  • Profile ที่ 1 แสดง 9 ลักษณะบุคลิกภาพ และ 4 ศักยภาพงานขาย ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 2 แสดง ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย ของด้านต่าง ๆ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
 • แบบที่ 1 : รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกลักษณะบุคลิกภาพและสมรรถนะในงานขายของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่เป็นพนักงานขายและบริการ
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 • แบบที่ 2 : รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล


ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานขายและบริการ โดยการเปรียบเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่เป็นพนักงานขายและบริการ ทำให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะนิสัยเหมาะสมกับงานขายและการบริการ และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส

หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.