PTS Training & Testing
 

SSJ: Sales and Services Job-Fit Test
แบบทดสอบความเหมาะกับงานขายและบริการ

สิ่งที่สดทอบ
 ลักษณะที่เหมาะสมกับการขายและบริการ 13 ประการ ที่ส่งผลต่อการขายและบริการ
 • (1) ใจบริการ
 • (2) ความละเอียดรอบคอบ
 • (3) การสังสรรค์สัมพันธ์
 • (4) การทำงานเป็นทีม
 • (5) ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
 • (6) การทำงานเชิงรุก
 • (7) ใฝ่เรียนรู้
 • (8) ความเป็นผู้ใหญ่
 • (9) ความตั้งมั่นในจริยธรรม
 • (10) ความสนใจการค้าขาย
 • (11) ความเข้าใจงานขายและบริการ
 • (12) แรงจูงใจในการขาย
 • (13) บุคลิกภาพนักขาย
 • (Service Mind)
 • (Attention to Detail)
 • (Sociability)
 • (Teamwork)
 • (Achievement Drive)
 • (Being Proactive)
 • (Self Learning)
 • (Maturity)
 • (Integrity)
 • (Interest in Commerce)
 • (Sales/Service Concept)
 • (Sales Motivation)
 • (Sale Personality)
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน / ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ในตำแหน่งพนักงานขายและบริการ
เวลาที่ใช้
 60 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถตั้ง Job Profile ของงานในตำแหน่งที่สมัครว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เกณฑ์ผ่าน (Passing Criterion) ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบสำหรับ Job นั้น ๆ
การแสดงผล
 
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานขายและบริการ ทำให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะนิสัยเหมาะสมกับงานขายและการบริการ และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.