PTS Training & Testing
 

MPT: Managerial Personality Test
แบบทดสอบบุคลิกภาพผู้บริหารจัดการ

สิ่งที่สดทอบ
 บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารจัดการ 17 ประการ
โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลักดังนี้

 
  1. พลังขับเพื่อสัจการวิสัยทัศน์ (Drive for Vision Realization)
  • 1. มุ่งเป้าหมายวิสัยทัศน์
  • 2. ความเป็นผู้นำ
  • 3. การพลิกฟื้นกำลังใจ
  • (Visionary Goals Oriented)
  • (Leadership)
  • (Resilience)
 
  2. การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
  • 4. คิดเชิงนวัตกรรม
  • 5. ประสานประโยชน์
  • 6. ความยืดหยุ่น
  • (Innovative Thinking)
  • (Collaboration)
  • (Agility / Flexibility)
 
  3. การสร้างความร่วมมือ (Building Cooperation)
  • 7. ความเข้าใจผู้อื่น
  • 8. สังคมสัมพันธ์
  • 9. ความเป็นผู้ใหญ่
  • (Empathy)
  • (Sociability)
  • (Maturity)
 
  4. การพัฒนาลูกน้อง (Developing Employees)
  • 10. ความใฝ่รู้
  • 11. บุคลิกภาพผู้ชี้ทางสว่าง
  • 12. จิตสำนึกทางจริยธรรม
  • (Passion for Learning)
  • (Coaching Personality)
  • (Conscientiousness)
 
  5. ลักษณะบุคลิกภาพพึงหลีกเลี่ยง 5 ด้าน (Should-Avoid Personality)
  • (1)ความก้าวร้าว
  • (2)ไม่เปิดเผยตรงไปตรงมา

  • (3)เผด็จการ
  • (4)ต้องการความยอมรับจากผู้อื่น
  • (5)หลีกเลี่ยงบทบาทผู้นำ
  • (Hostility)
  • (Not Open and Straightforward)
  • (Authoritarian)
  • (Need Approval from Others)
  • (Avoid Leadership Roles)
ผู้รับการทดสอบ
 ผู้สมัครงาน ตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ/ ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารทุกระดับ
เวลาที่ใช้
 60 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารทุกระดับ โดยจำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริหารจัดการรายข้อ
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.