PTS Training & Testing
 

MPT: Managerial Personality Test
แบบทดสอบบุคลิกภาพผู้บริหารจัดการ


หัวข้อที่ทดสอบ
บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารจัดการ 17 ประการ
โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลักดังนี้

  1. พลังขับเพื่อสัจการวิสัยทัศน์ (Drive for Vision Realization)
 1. มุ่งเป้าหมายวิสัยทัศน์
 2. (Visionary Goals Oriented)
 3. ความเป็นผู้นำ
 4. (Leadership)
 5. การพลิกฟื้นกำลังใจ
 6. (Resilience)
 2. การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
 1. คิดเชิงนวัตกรรม
 2. (Innovative Thinking)
 3. ประสานประโยชน์
 4. (Collaboration)
 5. ความยืดหยุ่น
 6. (Agility / Flexibility)
 3. การสร้างความร่วมมือ (Building Cooperation)
 1. ความเข้าใจผู้อื่น
 2. (Empathy)
 3. สังคมสัมพันธ์
 4. (Sociability)
 5. ความเป็นผู้ใหญ่
 6. (Maturity)
 4. การพัฒนาลูกน้อง (Developing Employees)
 1. ความใฝ่รู้
 2. (Passion for Learning)
 3. บุคลิกภาพผู้ชี้ทางสว่าง
 4. (Coaching Personality)
 5. จิตสำนึกทางจริยธรรม
 6. (Conscientiousness)
 5. ลักษณะบุคลิกภาพพึงหลีกเลี่ยง 5 ด้าน (Should-Avoid Personality)
 1. ความก้าวร้าว
 2. (Hostility)
 3. ไม่เปิดเผยตรงไปตรงมา
 4. (Not Open and Straightforward)
 5. เผด็จการ
 6. (Authoritarian)
 7. ต้องการความยอมรับจากผู้อื่น
 8. (Need Approval from Others)
 9. หลีกเลี่ยงบทบาทผู้นำ
 10. (Avoid Leadership Roles)


ใช้ทดสอบใคร
ผู้สมัครงาน ตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ/ ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารทุกระดับ


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ไม่เกิน 60 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเพื่อตรวจสอบความตั้งใจและการตกแต่งตนเองให้ดูดีในการทำแบบทดสอบ และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละแต่ละลักษณะบุคลิกภาพผู้บริหารของผู้รับการทดสอบพร้อมกราฟแสดงค่า และจัดทำเป็น Profile ดังนี้
  • Profile ที่ 1 แสดง ภาพรวมลักษณะบุคลิกภาพทางบวกในการบริหาร ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 2 แสดง รายละเอียดลักษณะบุคลิกภาพในการบริหาร 12 ด้าน
  • Profile ที่ 3 แสดง รายละเอียดลักษณะบุคลิกภาพทางลบในการบริหาร 5 ด้าน
  • Profile ที่ 4 แสดง ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 5 แสดง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
  • แบบที่ 1 รายงานผลเป็น รายบุคคล
  • แบบที่ 2 รายงานผลเป็น กลุ่มบุคคล ใน Excel file format ที่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบหรือจัดอันดับผลสอบของผู้สมัครได้ตามต้องการ
 • แบบที่ 1: รายงานผลรายบุคคล
  • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่มีตำแหน่งงานระดับผู้บริหารขึ้นไป
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล

 • แบบที่ 2: รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล


ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารทุกระดับ โดยจำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริหารจัดการรายข้อ


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส

หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.