PTS Training & Testing
 


List of Tests
        ระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส มีชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาและความสามารถ ซึ่งสามารถวัดผลได้ครอบคลุมตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้

   1.  PJT: Personality and Job-Preference Test
        แบบทดสอบบุคลิกภาพ ใช้วัดลักษณะบุคลิกภาพ 20 ประการ ที่ส่งผลต่อการทำงาน แสดงภาพรวมของบุคลิกภาพ 6 ด้าน คือ ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความพร้อมในงานบริการ ความพร้อมทำงานเป็นทีม ความพร้อมเปลี่ยนแปลง และการตั้งมั่นในจริยธรรม


   2.  SSJ: Sales and Services Job-fit Test
        แบบทดสอบความเหมาะสมในการทำงานด้านการขาย ใช้วัดลักษณะนิสัย ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในการทำงานด้านการขาย เช่น การมีใจบริการ ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ การทำงานเชิงรุก ความเข้าใจในด้านการขายและบริการ แรงจูงใจในการขาย บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานขาย


   3.  JPS: Job-Preference Scanner
        แบบสำรวจความชอบงาน ใช้ความชอบงานในลักษณะต่าง ๆ ประเมินความเหมาะสมในการทำงาน และมีโอกาศที่จะเกิดความผูกพันในงานที่สูง เช่น งานที่ทำกับสิ่งที่จับต้องได้ งานคิดวิเคราะห์ งานศิลปะสร้างสรรค์ งานสัมพันธ์มนุษย์


   4.  CCJ: Call Center Job-Fit Test
        แบบทดสอบสมรรถนะที่เหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์ 12 ด้าน ใช้วัดลักษณะนิสัย ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในการทำงานด้านคอลเซ็นเตอร์ เช่น การมีใจบริการ การเปิดใจรับฟัง ความอดทนอดกลั้นและเป็นผู้ใหญ่ การสื่อสารในการขายและบริการ


   5.  SRT: Supervisory Readiness Test
        แบบทดสอบความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน ใช้วัดความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน แสดงภาพรวมของลักษณะความพร้อมในการเป็นหัวหน้า เช่นความเข้าใจบทบาทหัวหน้า แนวโน้มการเป็นผู้นำทีมที่ดี แนวโน้มการใช้อำนาจบังคับ


   6. Managerial Competencies Tests
        แบบทดสอบสำหรับผู้บริหาร บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร ความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร ใช้วัดความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร เช่นการเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้อง การวางแผนงานอย่างเหมาะสม การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม การอ่านคนออก / รับรู้คนอย่างถูกต้อง โดยแบ่งเป็น 3 ชุดดังนี้ 1. MPT: Managerial Personality Test 2. MRT: Managerial Readiness Test 3. MCT: Managerial Competency Test


   7.  WVI: Work Values Inventory Test
        แบบทดสอบค่านิยมในการทำงาน ใช้วัดสำรวจค่านิยมในการทำงาน เช่นความซื่อสัตย์ การทำงานอย่างมืออาชีพ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความมั่นคงในการทำงาน การประสานประโยชน์แบบมุ่งความพึงพอใจของทุกฝ่าย การแข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน


   8.   Cognitive Aptitudes Tests
        แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา ใช้วัดความสามารถในการจับประเด็น จับหลักเกณฑ์ การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา แสดงภาพรวมของความสามารถด้านความสามารถในการจับประเด็น ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตึงเครียด โดยแบ่งเป็น 3 ชุดดังนี้ 1. GMA: General Mental Ability 2. CAT: Cognitive Aptitudes Test 3. ACA: Advanced Cognitive Aptitudes Test


   9.  English Language Aptitude Test
        แบบทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้วัดความถนัดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4ด้าน คือ การสะกดคำ ความหมายของคำ โครงสร้างภาษา ความเข้าใจในภาษาและการใช้งาน


  10. Advanced English Language Aptitude Test
        แบบทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษขั้นสูง ใช้วัดความถนัดภาษาอังกฤษชั้นสูง 4ด้าน คือ การสะกดคำ ความหมายของคำ โครงสร้างภาษา ความเข้าใจในภาษาและการใช้งาน
        นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อสอบแบบ Tailor made (customized) ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่นี่

 

Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.