PTS Training & Testing
 

SRT: Supervisory Readiness Test
แบบทดสอบความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน

สิ่งที่สดทอบ
 ความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน 7 ด้าน
 • (1) ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้า
 • (2) ทัศนคติทางบวกต่อลูกน้อง
 • (3) การทำงานเป็นทีมกับลูกน้อง
 • (4) การจับประเด็น
 • (5) ความเป็นผู้นำ
 • (6) การแก้ปัญหาการบังคับบัญชา
 • (7) ความพร้อมเป็นหัวหน้าโดยรวม
 • (Understand Supervisor Roles)
 • (Positive People Attitude)
 • (Issues Identification)
 • (Teamwork with Subordinates)
 • (Leadership)
 • (Solve Supervisory Problems)
 • (Supervisory Readiness)
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน/ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป
เวลาที่ใช้
 75 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะความพร้อมหัวหน้างานของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือทดสอบประสิทธิภาพของหัวหน้างานปัจจุบัน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.