PTS Training & Testing
 

SRT: Supervisory Readiness Test
แบบทดสอบความพร้อมเป็นหัวหน้างาน


หัวข้อที่ทดสอบ
ความพร้อมเป็นหัวหน้างาน 7 ด้าน
 1. ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้า
 2. (Understand Supervisory Roles)
 3. ทัศนคติทางบวกต่อลูกน้อง
 4. (Positive People Attitude)
 5. การจับประเด็น
 6. (Issues Identification)
 7. การทำงานเป็นทีมกับลูกน้อง
 8. (Teamwork with Subordinates)
 9. ความเป็นผู้นำ
 10. (Leadership)
 11. การแก้ปัญหาการบังคับบัญชา
 12. (Solve Supervisory Problems)
 13. ความพร้อมเป็นหัวหน้าโดยรวม
 14. (Supervisory Readiness)


ใช้ทดสอบใคร
พนักงาน/ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ผู้อยู่ในข่ายได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน และ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
75 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคน และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการของผู้รับการทดสอบดังนี้
  • กราฟ สมรรถนะหัวหน้างาน 6 ประการ ของผู้รับการทดสอบ
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ
  • ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
 • แบบที่ 1 : รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะความพร้อมหัวหน้างานของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่มีตำแหน่งงานในระดับหัวหน้างาน
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน

การแสดงผล
 • แบบที่ 2 : รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ

การแสดงผล


ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือทดสอบประสิทธิภาพของหัวหน้างานปัจจุบัน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.