PTS Training & Testing
 

CCJ: Call Center Job-Fit Test
แบบทดสอบความเหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์


หัวข้อที่ทดสอบ
สมรรถนะที่เหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์ 13 ด้าน
 1. ใจบริการ
 2. (Service Mind)
 3. การขับเคลื่อนตนเอง
 4. (Self-Motivation)
 5. การเปิดใจรับฟัง
 6. (Open-minded Listening)
 7. การแนะนำและโน้มน้าวใจ
 8. (Suggestion and Influence)
 9. ความอดทนอดกลั้นและเป็นผู้ใหญ่
 10. (Tolerance amd Maturity)
 11. การพลิกฟื้น
 12. (Resilience)
 13. การใช้สมาธิอย่างต่อเนื่อง
 14. (Mental Endurance)
 15. การสื่อสารในการขายและบริการ
 16. (Communication in Sales and Services)
 17. การแก้ปัญหาในการขายและบริการ
 18. (Sales and Services Problem solving)
 19. ความชอบเรียนรู้
 20. (Passion for Learning)
 21. ตั้งมั่นในจริยธรรม
 22. (Integrity)
 23. แนวโน้มประพฤติมิชอบ
 24. (Misbehavior Tendency)
 25. แนวโน้มพฤติกรรมก้าวร้าว-รุนแรง
 26. (Aggressive-Violent Behavior Tendency)


ใช้ทดสอบใคร
พนักงาน / ผู้สมัครงาน ในตำแหน่งพนักงานคอลเซ็นเตอร์


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ไม่เกิน 25 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเพื่อตรวจสอบความตั้งใจและการตกแต่งตนเองให้ดูดีในการทำแบบทดสอบ และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละลักษณะบุคลิกภาพและสมรรถนะในงานขายของผู้รับการทดสอบพร้อมกราฟแสดงค่า และจัดทำเป็น Profile ดังนี้
  • Profile ที่ 1 แสดง 11 สมรรถนะงานคอลเซ็นเตอร์ และมีการรายงานหัวข้อ ภาพรวมความเหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์ และหัวข้อ โอกาสสร้างผลงาน Above-th-Line ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 2 แสดง ความเสี่ยงทางพฤติกรรม ของด้านความเสี่ยงประพฤติมิชอบ และ ความเสี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าว-รุนแรง
  • Profile ที่ 3 แสดง ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย ของด้านต่าง ๆ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
 • แบบที่ 1 : รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกลสมรรถนะงานคอลเซ็นเตอร์ของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 
 • แบบที่ 2 : รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล


ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานคอลเซ็นเตอร์ โดยการเปรียบเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ ทำให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะนิสัยและสมรรถนะเหมาะสมกับงานคอลเซ็นเตอร์ และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส

หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.