PTS Training & Testing
 

Call-Center Job-Fit Test
แบบทดสอบความเหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์

สิ่งที่ทดสอบ
 สมรรถนะที่เหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์ 11 ด้าน
 • การสื่อสารในการขายและบริการ
 • ใจบริการ
 • การขับเคลื่อนตนเอง
 • ความเป็นผู้ใหญ่
 • การเปิดใจรับฟัง
 • ความอดทนอดกลั้น
 • การใช้สมาธิอย่างต่อเนื่อง
 • ความชอบเรียนรู้
 • ตั้งมั่นในจริยธรรม
 • ความเสี่ยงประพฤติมิชอบ
 • ความเสี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าว-รุนแรง
 • (Communication)
  (Service Mind)
  (Self-Motivation)
  (Maturity)
  (Open-minded Listening)
  (Tolerance)
  (Mental Agility)
  (Passion for Learning)
  (Integrity)
  (Risk of Misconduct)
  (Risk of Aggressive-Violent Behavior)
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน / ผู้สมัครงาน ทุกวุฒิการศึกษา ในตำแหน่งงานคอลเซ็นเตอร์ หรืองานที่ติดต่อทางโทรศัพท์
เวลาที่ใช้
 30 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะงานที่เหมาะกับงานที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถตั้ง Job Profile ของงานในตำแหน่งที่สมัครว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เกณฑ์ผ่าน (Passing Criterion) ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบสำหรับ Job นั้น ๆ
การแสดงผล
 
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทดสอบผ่านโดยใช้วิธี Paper-Pencil และสามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมการประมวลผลสามารถแสกนกระดาษคำตอบเพื่อประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครทุกตำแหน่งงาน ทำให้ได้บุคลากรที่มีความชอบงานตรงตามลักษณะงานที่สมัคร และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น และเกิดความผูกพันในงานที่สูง
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.