PTS Training & Testing
 

MCT: Managerial Competency Test
แบบทดสอบสมรรถนะในการบริหาร

สิ่งที่สดทอบ
 ความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร
(Managerial Ability and Tendency) 14 ประการ
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

 
  1. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
  • 1.การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
  • 2.การสรุปรวบยอด
  • 3.EQ ในการบริหาร
  • (Logical Analytic Thinking)
  • (Drawing Conclusions)
  • (Managerial EQ)
 
  2. ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
  • 4.การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • 5.การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • 6.การบริหารการแก้ปัญหา
  • (Performance Management)
  • (Change Management)
  • (Managing Problem Solving)
 
  3. การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Effective Leadership)

      3.1. มีสไตล์การนำทางบวก (Positive Leadership Style)
  • 7. การสร้างความร่วมมือ
  • 8. การสร้างแรงจูงใจแก่ลูกน้อง
  • 9. การโค้ชลูกน้อง
  • 10. การนำแบบปรึกษาหารือ
  • (Building Cooperation)
  • (Motivating Employee)
  • (Coaching Employee)
  • (Consultative Leadership Style)
 
      3.2. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำที่ไม่ดี (Avoiding Unsound Leadership Styles)
  • 11. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบพบกันครึ่งทาง
  • 12. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบเผด็จการ
  • 13. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบหลอกล่อ-กดดัน
  • 14. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบปล่อยปละ
  • (Avoiding Compromising Leadership Style)
  • (Avoiding Authoritarian Leadership Style)
  • (Avoiding Elusive-Pressuring Leadership Style)
  • (Avoiding Laissez-Faire Leadership Style)
ผู้รับการทดสอบ
 ผู้สมัครงาน ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. / ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก.
เวลาที่ใช้
 160 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. และผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. โดยจำแนกตามลักษณะของความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.