PTS Training & Testing
 

MCT: Managerial Competency Test
แบบทดสอบสมรรถนะในการบริหาร


หัวข้อที่ทดสอบ
ความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร
(Managerial Ability and Tendency) 14 ประการ
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

 1. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
 1. การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 2. (Logical Analytic Thinking)
 3. การสรุปรวบยอด
 4. (Drawing Conclusions)
 5. EQ ในการบริหาร
 6. (Managerial EQ)
 2. ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
 1. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 2. (Performance Management)
 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 4. (Change Management)
 5. การบริหารการแก้ปัญหา
 6. (Managing Problem Solving)
 3. การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Effective Leadership)

    3.1. มีสไตล์การนำทางบวก (Positive Leadership Style)
 1. การสร้างความร่วมมือ
 2. (Building Cooperation)
 3. การสร้างแรงจูงใจแก่ลูกน้อง
 4. (Motivating Employee)
 5. การโค้ชลูกน้อง
 6. (Coaching Employee)
 7. การนำแบบปรึกษาหารือ
 8. (Consultative Leadership Style)
     3.2. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำที่ไม่ดี (Avoiding Unsound Leadership Styles)
 1. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบพบกันครึ่งทาง
 2. (Avoiding Compromising Leadership Style)
 3. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบเผด็จการ
 4. (Avoiding Authoritarian Leadership Style)
 5. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบหลอกล่อ-กดดัน
 6. (Avoiding Elusive-Pressuring Leadership Style)
 7. หลีกเลี่ยงสไตล์การนำแบบปล่อยปละ
 8. (Avoiding Laissez-Faire Leadership Style)


ใช้ทดสอบใคร
ผู้สมัครงาน ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. / ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก.


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
160 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคน และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละแต่ละสมรรถนะการบริหารและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพของผู้รับการทดสอบพร้อมกราฟแสดงค่า และจัดทำเป็น Profile ดังนี้
  • Profile ที่ 1 แสดง ภาพรวมสมรรถนะในงานบริหาร ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 2 แสดง รายละเอียดสมรรถนะในงานบริหารแต่ละด้านรวม 14 ด้าน
  • Profile ที่ 3 แสดง ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 4 แสดง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ของผู้รับการทดสอบ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
  • แบบที่ 1 รายงานผลเป็น รายบุคคล
  • แบบที่ 2 รายงานผลเป็น กลุ่มบุคคล ใน Excel file format ที่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบหรือจัดอันดับผลสอบของผู้สมัครได้ตามต้องการ
 • แบบที่ 1 รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐานที่มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล

 • แบบที่ 2 รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล


ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. และผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผช.กจก. โดยจำแนกตามลักษณะของความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส
หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.