PTS Training & Testing
 

PJT: Personality and Job-Preference Test
แบบทดสอบบุคลิกภาพและความชอบงาน

สิ่งที่สดทอบ
 ลักษณะบุคลิกภาพ 20 ประการ ที่ส่งผลต่อการทำงาน
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน / ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไปในสายงานต่าง ๆ
เวลาที่ใช้
 40 นาที
การแสดงผล
 แสดงผลเป็น Profile ของผู้รับการทดสอบ ประกอบด้วย
 • ความเชื่อถือได้ของคำตอบของผู้รับการทดสอบ
 • ภาพรวมบุคลิกภาพ 6 ด้าน ได้แก่
  • ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ (Dedication to Getting Things Done)
  • ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
  • ความพร้อมในงานบริการ (Service Readiness)
  • ความพร้อมทำงานเป็นทีม (Teamwork Readiness)
  • ความพร้อมเปลี่ยนแปลง (Change Readiness)
  • ตั้งมั่นในจริยธรรม (Integrity)
 • จุดแข็งและจุดอ่อนของลักษณะบุคลิกภาพแต่ละด้านรวม 20 ประการ
 • ความเหมาะสมของผู้รับการทดสอบกับงานประเภทต่างๆ 16 ประเภทสายงาน (Job Fitness)

 
 • รายงานผลรายบุคคล ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ
 • รายงานผลเป็นกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน ช่วยให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีบุคลิกภาพเหมาะกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ทำให้องค์กรได้ คนที่ใช่ และผู้สมัครงานได้ งานที่ใช่
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.