PTS Training & Testing
 

Personality Inventory Test
แบบทดสอบบุคลิกภาพ

สิ่งที่สดทอบ
 ลักษณะบุคลิกภาพ 18 ประการ ที่ส่งผลต่อการทำงาน
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน / ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
เวลาที่ใช้
 40 นาที
การแสดงผล
 แสดงผลใน 5 ลักษณะ
 • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
 • ภาพรวมของบุคลิกภาพ 5 ด้าน ได้แก่
  • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline)
  • ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ (Getting Things Done)
  • ความหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่ (Maturity)
  • การคำนึงถึงจิตใจผู้อื่น (Consideration)
 • คำอธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนของภาพรวมของบุคลิกภาพ ทั้ง 5 ด้าน พร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อให้สัมภาษณ์ได้ตรงจุด
 • ลักษณะบุคลิกภาพย่อย 18 ประการ
 • ความเหมาะสมของผู้รับการทดสอบกับงานประเภทต่างๆ 10ประเภทสายงาน (Job Fitness)
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทดสอบผ่านโดยใช้วิธี Paper-Pencil และสามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน ช่วยให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีบุคลิกภาพเหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆ และส่งผลโดยตรงให้พนักงานตำแหน่งนั้นได้ทำงานที่ตรงสาย ก่อให้เกิดผลการทำงานที่สูงขึ้น ลดการ turnover
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.