PTS Training & Testing
 

PJT: Personality and Job-Preferences Test
แบบทดสอบบุคลิกภาพและความชอบงาน


หัวข้อที่ทดสอบ
ลักษณะบุคลิกภาพ 20 ประการ ที่ส่งผลต่อการทำงาน แบ่งออกเป็น 7 ด้านคือ

1. ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ (Dedication to Getting Things Done)
 1. แรงขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จ
 2. (Achievement Drive)
 3. การทำงานเชิงรุก
 4. (Being Proactive)
 5. ความอดทนสู้งาน
 6. (Endurance and Perseverance)
2. ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
 1. การยอมรับในตนเอง
 2. (Self Acceptance)
 3. การพลิกฟื้นกำลังใจ
 4. (Resilience)
 5. ความเป็นผู้ใหญ่
 6. (Maturity)
3. ความพร้อมในงานบริการ (Service Readiness)
 1. การคำนึงถึงจิตใจผู้อื่น
 2. (Consideration)
 3. ความชอบสังคมสัมพันธ์
 4. (Extraversion)
 5. ใจบริการ
 6. (Service Mind)
4. ความพร้อมทำงานเป็นทีม (Teamwork Readiness)
 1. การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
 2. (Adaptability to Others)
 3. การประสานประโยชน์
 4. (Collaboration)
 5. ความเป็นผู้นำทีม
 6. (Team Leadership)
5. ความพร้อมเปลี่ยนแปลง (Change Readiness)
 1. ความคล่องในการเรียนรู้
 2. (Learning Agility)
 3. กล้าคิดกล้าลองสิ่งใหม่
 4. (Dare to Think and Try New Things)
 5. การเปิดรับข้อมูลป้อนกลับ
 6. (Open to Feedback)
6. ตั้งมั่นในจริยธรรม (Integrity)
 1. ความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
 2. (Honesty and Fairness)
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 4. (Rule Following)
 5. วินัยการทำงาน
 6. (Work Discipline)
7. แนวโน้มพฤติกรรมทางลบ (Negative Behavior Tendency)
 1. แนวโน้มประพฤติมิชอบ
 2. (Misbehavior Tendency)
 3. แนวโน้มพฤติกรรมก้าวร้าว-รุนแรง
 4. (Aggressive-Violent Behavior Tendency)ใช้ทดสอบใคร
 • พนักงาน / ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ระดับปฏิบัติการในสายงานต่าง ๆ
 • ผู้อยู่ในข่ายการคัดเลือกเป็น Talent ในสายงานต่าง ๆ เมื่อใช้ร่วมกับ Cognitive Aptitude Test ของ PTS


เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ไม่เกิน 40 นาที


การรายงานผล
 1. ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ของคำตอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเพื่อตรวจสอบความตั้งใจและการตกแต่งตนเองให้ดูดีในการทำแบบทดสอบ และข้อแนะนำหากพบว่ามี ความเชื่อถือได้ต่ำ

 2. คะแนนแบบทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละลักษณะบุคลิกภาพและความเหมาะกับงานของผู้รับการทดสอบพร้อมกราฟแสดงค่า และจัดทำเป็น Profile ดังนี้
  • Profile ที่ 1 แสดง 6 ด้านบุคลิกภาพ ของผู้รับการทดสอบเทียบกับ Profile ของตำแหน่งงานที่สมัคร
  • Profile ที่ 2 แสดง 18 ลักษณะบุคลิกภาพ ที่เป็นรายละเอียดของด้านต่าง ๆ 6 ด้าน
  • Profile ที่ 3 แสดง 2 แนวโน้มพฤติกรรมทางลบ ของผู้รับการทดสอบ
  • Profile ที่ 4 แสดง ความเหมาะกับงาน ต่าง ๆ 16 ประเภทของผู้รับการทดสอบ

 3. แสดงรายงานผลแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ
  • แบบที่ 1 : รายงานผลรายบุคคล
   • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
   • จำแนกลักษณะบุคลิกภาพและความเหมาะกับงานของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
   • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน


  • แบบที่ 2 : รายงานผลเป็นกลุ่มบุคคล
   • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
   • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบทำแบบทดสอบใน กระดาษคำตอบ และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่าน กระดาษคำตอบ เพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที


ประโยชน์
 แบบทดสอบบุคลิกภาพและความชอบงานช่วยให้ท่าน
 • มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความเหมาะสมกับงานของผู้สมัครแต่ละคน อย่างรอบด้าน
 • Select the right candidate for the right job ได้อย่าง ถูกต้อง และ รวดเร็ว


ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอส

หัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.