PTS Training & Testing
 

MRT: Managerial Readiness Test
แบบทดสอบความพร้อมในการบริหาร

สิ่งที่สดทอบ
 ความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร
(Managerial Ability and Tendency) 12 ประการ
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ตังนี้

 
  1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)
  • 1. การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
  • 2. EQ ในการบริหาร
  • 3. จริยธรรมในการบริหาร
  • (Logical Analytic Thinking)
  • (Managerial EQ)
  • (Managerial Ethics)
 
  2. สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)
  • 4. การวางแผนงาน
  • 5. การบริหารการแก้ปัญหา
  • 6. การพัฒนาการทำงานเป็นทีม
  • 7. การโค้ช และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  • 8. การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • 9. ความเป็นผู้นำ
  • (Work Planning)
  • (Managing Problem Solving)
  • (Teamwork Development)
  • (Coaching & Employee Development)
  • (Motivating Employees)

  • (Leadership)
 
  3. สไตล์พฤติกรรมการบริหารที่ดี (Sound Managerial Behavior Style)
  • 10.สไตล์การบริหารเชิงสนับสนุน
  • 11.สไตล์การบริหารอย่างโปร่งใส

  • 12.หลีกเลี่ยงสไตล์สั่งการ-ควบคุม-ลงโทษ
  • (Supportive Managerial Style)
  • (Transparent Managerial Style)
  • (Avoid Command-Control-Punish Style)
ผู้รับการทดสอบ
 ผู้สมัครงาน ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น-กลาง / ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้น-กลาง
เวลาที่ใช้
 105 นาที
การแสดงผล
 ผลการทดสอบแสดงเป็นค่า Stanine Score ของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบ และแสดงเป็นกราฟแท่งในแนวนอนของแต่ละสมรรถนะ เรียกผลการทดสอบนี้ว่า Candidate Profile ประกอบด้วย
 • รายงานผลรายบุคคล
  • ลักษณะคำตอบของผู้รับการทดสอบ
  • จำแนกสมรรถนะของผู้รับการทดสอบแต่ละคน ออกเป็นคะแนน 9 ระดับ โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน
  • ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรได้รับการพัฒนาตามผลการทดสอบ
  • สามารถกำหนด น้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละสมรรถนะที่ทดสอบเพื่อนำไปรวมเป็นคะแนนรวม ที่เหมาะสำหรับการประเมินในแต่ละงาน
การแสดงผล
 
 • รายงานผลรายบุคคลกลุ่ม
  • รายงานผลการทดสอบของผู้รับการทดสอบแต่ละคนเป็นกลุ่ม ในแบบ .csv file ที่สามารถแปลงเป็น Excel file และ Edit ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามที่ต้องการ
  • รายงานเป็นกลุ่มมีประโยชน์สำหรับการจัดอันดับคะแนนของผู้รับการทดสอบ ตามคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ จากสูงสุดไปสู่ต่ำสุด หรือตามเกณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดอันดับ
การแสดงผล
ระบบการทดสอบ
สอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมได้ทันที

สอบโดยใช้กระดาษ

ผู้รับการทดสอบสามารถทำแบบทดสอบโดยใช้วิธี Paper-Pencil และเจ้าหน้าที่ HR สามารถนำคำตอบคีย์เข้าโปรแกรมเพื่อประมวลผลได้ทันที

การตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ Optical Mark Reader โปรแกรมสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อแปลงเป็นตัวเลขที่สามารถประมวลผลได้ทันที
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้น-กลาง โดยจำแนกตามลักษณะของความสามารถและแนวโน้มพฤติกรรมการบริหาร
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบเป็นไฟล์เข้ารหัส สามารถเปิดกับโปรแกรมการประมวลผลพีทีเอสเท่านั้น แต่สามารถปรินต์เป็นไฟล์ PDF หรือออกเครื่องปรินเตอร์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.