PTS Training & Testing
 

โครงการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
Employee Engagement


วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจระดับและสาเหตุของความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในทุกหน่วยงาน และทุกระดับ ขององค์กร ใน 3 ด้าน คือ
 • (1) ความผูกพันกับองค์กร (Organizational Engagement)

 • (2) ความผูกพันกับงาน (Work Engagement)

 • (3) ความรู้ความสามารถในงานตามการรับรู้ของตนเอง (Perceived Job Competence)
เราวัดทั้งระดับความผูกพัน และ ปัจจัยที่ส่งผล ต่อระดับความผูกพัน ตามแนวความคิดทางจิตวิทยาองค์กร เพื่อนำผลการสำรวจ ไปจัดทำแผนยกระดับ ความผูกพันกับงาน ความผูกพันกับองค์กร และการรับรู้ระดับความรู้ความสามารถในงานของพนักงาน อย่างชัดเจนตรงประเด็น


กรอบแนวความคิด
(1)Organizational Engagement คือความผูกพันกับองค์กร ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างกระตือรือร้น พร้อมที่จะทำสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่ของตนเพื่อองค์กร อยากให้องค์กรประสบความสำเร็จ และตั้งใจที่จะทำงานอยู่กับองค์กร โดยไม่คิดจะลาออก

(2)Work Engagement คือความผูกพันกับงาน IN กับงาน ให้เวลากับงาน สนุกกับงาน ใจจดจ่อกับงาน และทุ่มเท ความพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด


PTS Employee Engagement Modelเครื่องมือและหัวข้อที่สำรวจ
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสำรวจที่ สร้างขึ้นเพื่อวัดแต่ละหัวข้อที่สำรวจโดยเฉพาะ ตามที่ระบุในกรอบแนวความคิดข้างต้น

วิธีการตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Online ของ PTS


การรายงานผล
PTS เป็นผู้ประมวลผลคำตอบของแต่ละหัวข้อคำถาม แยกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นที่ 1: คำนวณค่าสถิติ
 1. ดรรชนีความผูกพันกับงาน
 2. ดรรชนีปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันกับงาน
 3. ดรรชนีความผูกพันกับองค์กร
 4. ดรรชนีปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร
 5. ดรรชนี Perceived Competence ในงานปัจจุบัน
 6. ดรรชนี Perceived Competence ที่ยังไม่มีโอกาสนำมาใช้
 7. สัดส่วนพนักงานที่เป็น Company Stars, Good Citizens, Average Workers, Lone Wolf, และ Apathetic Workers

PTS Engagement Model Sample Report

PTS Engagement Model Sample Report

PTS Engagement Model Sample Report


ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบค่าสถิติ ภายในแต่ละบริษัท และ/หรือระหว่างบริษัท
 1. ระหว่างพนักงานแต่ละระดับ เช่น ระดับพนักงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ และระดับผู้อำนวยการฝ่าย
 2. ระหว่างฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท

PTS Engagement Model Sample Report


ขั้นที่ 3: วิเคราะห์คำตอบจากคำถามปลายเปิด และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับความผูกพันกับงาน ความผูกพันกับองค์กร และความรู้ความสามารถของพนักงาน


ผู้รับการสำรวจ
บุคลากรทุกระดับตำแหน่งขององค์กร


เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาคนละประมาณ 15-20 นาที
รายงานผลการสำรวจ 3-4 สัปดาห์ หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วน


Engagement แตกต่างจาก Satisfaction
 • Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการทำงาน เช่น การมอบหมายงาน การบังคับบัญชาของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน สิ่งอำนวยความสะดวก การสนับสนุน ความยอมรับ ผลตอบแทน ความเป็นธรรม สภาวะแวดล้อม การบริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

 • Engagement หมายถึง ความคิด การกระทำ และความรู้สึกผูกพัน ต่อบางสิ่งบางอย่าง จะมีพลังในการทำสิ่งนั้น จะอุทิศตนและมีความรู้สึกร่วมในสิ่งนั้นเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของในสิ่งนั้น

 • Engagement กับสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องทำให้เกิด Satisfaction ในสิ่งนั้น


 

      หากสนใจหรือต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อพีทีเอส

 

Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.